Privatumo pranešimas

Ši interneto Svetainė pateikia informaciją apie agentūros veiklą ir teikiamas paslaugas. Privatumo pranešime nurodoma, kaip naudojame ir saugome bet kokią informaciją, surinktą Svetainėje. Jei turite klausimų dėl UAB „Lion Communications Vilnius“ veiklos renkant jūsų duomenis, susisiekite su Publicis Duomenų Privatumo Tarnyba el. paštu [email protected]

Įvadas

Bet kokie duomenys, surinkti per https://publicis.lt (toliau – Svetainė), įskaitant Asmens duomenis, bus naudojami tik siekiant atsakyti į Jūsų užklausas bei analizuoti Svetainės srautą. Surinkti Asmens duomenys nebus naudojami kitu nesuderinamu tikslu be jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, jei to būtų reikalaujama pagal įstatymus. UAB „Lion Communications Vilnius“, Šermukšnių g. 6A, 01106, Vilnius, Lietuva yra laikomas Duomenų valdytoju.

Į duomenų privatumo apsaugą žiūrime labai rimtai. Visi Asmens duomenys, surinkti per šią Svetainę, bus laikomi griežtai konfidencialiais ir bus naudojami tik taip, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime. Taikomų duomenų apsaugos įstatymų yra visapusiškai laikomasi.

Todėl atidžiai perskaitykite šį Privatumo pranešimą.

I. Duomenų tvarkymo tikslas

Pagrindiniai Asmens duomenų tvarkymo tikslai nurodytoje Svetainėje yra:

 • Greitai ir efektyviai atsakykit į jūsų klausimus, užduotus kontaktiniu el. pašto adresu arba telefono numeriu, nurodytu mūsų Svetainėje;
 • Rengti statistinę informaciją apie naudojimosi Svetaine dažnumą, siekiant pagerinti jos veikimą ir teikiamas paslaugas;
 • Atskirai renkame duomenis (įskaitant Asmens duomenis) Svetainės saugumo ir priežiūros tikslais, tačiau, kiek įmanoma, naudojame tokius duomenis statistine forma.
 • Apdoroti ir atsakyti į jūsų prašymus jums siekiant pasinaudoti savo teisėmis pagal šio Pranešimo VI dalį.

II. Kokius Asmens duomenis renkame ir tvarkome?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (t. y. gyvu asmeniu), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta.

Per Svetainę yra tvarkomi šie Asmens duomenys:

 1. Jūsų asmeninė informacija

Tvarkome tam tikrus asmeninius duomenis, tokius kaip jūsų vardas, vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, pranešimų ir (arba) užklausų turinys ar bet kokia kita informacija, kurią pasirenkate mums nurodyti.

Papildomai renkame ribotus Asmens duomenis, susijusius su Jūsų naudojimusi Svetaine, tokius kaip jūsų IP adresas, naršyklės tipas, OS, informacija apie internetines svetaines, kuriose lankotės prieš ir po apsilankymo Svetainėje.

III. Kokiu teisėtu duomenų tvarkymo pagrindu (pagrindais) remiamės?

Svetainėje surinktų Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas:

 • ikisutartinių priemonių įgyvendinimu, kai apdorojame Jūsų asmenines žinutes, išsiųstas el. paštu, ir kai ši užklausa yra verslo pobūdžio (užklausa, susijusi su mūsų paslaugomis ar pasiūlymais);
 • jūsų sutikimu, kai tvarkome statistinę informaciją apie naudojimosi Svetaine dažnumą, rinkdami šiuos duomenis slapukų pagalba;
 • mūsų teisėtu interesu, kai tvarkome jūsų duomenis vykdydami Svetainės priežiūrą ir įgyvendindami priemones, skirtas užtikrinti Svetainės saugumą;
 • mūsų teisine prievole, kai tvarkome jūsų prašymus jums siekiant pasinaudoti šio Pranešimo VI dalyje išvardytomis teisėmis.

Jeigu norite gauti papildomos informacijos apie atliktus balansavimo testus, kuriais mes užtikriname, kad tvarkome jūsų asmeninius duomenis remdamiesi teisėtais interesais, galite mums atsiųsti užklausą.

IV. Su kuo dalinamės jūsų Asmens duomenimis?

Mes dalinamės jūsų Asmens duomenimis su teisėsaugos ir valdžios institucijomis, kai to reikalaujama pagal teisės aktus arba kai tai būtina siekiant apsaugoti mūsų ar trečiosios šalies interesus. Jūsų Asmens duomenys jokiomis aplinkybėmis niekam kitam nebus atskleisti, išskyrus atvejus, jei tai būtų mūsų verslo teisių perėmėjai arba siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti savo teisinius interesus, arba jei to reikalautų įstatymai, taip pat tais atvejais, kai šiame Privatumo pranešime nurodyta kitaip.

V. Kas tvarko jūsų Asmens duomenis?

Duomenų saugojimą atlieką, taip pat pagalbą, susijusią su Svetainės analize ir komunikacijos programine įranga teikia mūsų pasamdyti duomenų tvarkytojai. Bet koks Asmens duomenų tvarkymas, atliekamas minėtų duomenų tvarkytojų, vyksta pagal mūsų nurodymus.

Jeigu būtų reikalingos trečiųjų asmenų paslaugos techninei priežiūrai, duomenų administravimui ar tvarkymui atlikti, prieiga prie Asmens duomenų tretiesiems asmenims bus prieinama tik tokia apimtimi, kuri bus reikalinga sklandžiam ir saugiam Svetainės techniniam valdymui užtikrinti bei laikantis galiojančių įstatymų, įskaitant duomenų konfidencialumą, privatumą ir saugumą.

VI. Jūsų teisės susijusios su jūsų Asmens duomenimis

Vadovaudamiesi galiojančiais privatumo įstatymais, galite pasinaudoti šiomis teisėmis, kurios susijusios su mūsų turimais jūsų Asmens duomenimis:

Teisė būti informuotam:

Jūs turite teisę gauti aiškią, skaidrią, suprantamą ir lengvai prieinamą informaciją apie tai, kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis bei kokios yra Jūsų teisės. Dėl šios priežasties pateikiame jums šį Privatumo pranešimą.

Teisė susipažinti su Asmens duomenimis:

Galite susipažinti su visais mūsų turimais Asmens duomenimis apie jus, taip pat susipažinti su šių Asmens duomenų kilme ir gauti jų kopiją suprantamu formatu.

Pasinaudodami savo teise susipažinti su savo Asmens duomenimis, turite teisę juos peržiūrėti bei paprašyti šiuos duomenis ištaisyti arba ištrinti. Jums nereikia pagrįsti savo prašymo, kad galėtumėte pasinaudoti savo teise susipažinti su informacija.

Teisė ištaisyti Asmens duomenis:

Siekiant išvengti netikslių ar neišsamių su jumis susijusių Asmens duomenų tvarkymo, turite teisę prašyti mūsų šiuos duomenis ištaisyti.

Teisė į Asmens duomenų ištrynimą:

Galite prašyti sunaikinti arba ištrinti mūsų turimus Asmens duomenis apie jus. Tai nėra absoliuti teisė, nes dėl teisinių ar teisėtų priežasčių mums gali tekti saugoti jūsų Asmens duomenis.

Savo teise į Asmens duomenų ištrynimą galite pasinaudoti šiais atvejais (pavyzdinis sąrašas):

 • jeigu atšaukėte duotą sutikimą tvarkyti duomenis (žr. toliau);
 • jeigu teisėtai paprieštaravote dėl jūsų duomenų tvarkymo (žr. toliau);
 • jeigu duomenys nėra arba nebėra reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo iš pradžių surinkti arba tvarkomi;
 • jeigu duomenys tvarkomi neteisėtai (pvz., skelbiami nulaužti duomenys).

Teisė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu

Kai tvarkome jūsų Asmens duomenis remdamiesi mūsų teisėto intereso pagrindu (žr. šio Pranešimo III dalį), bet kuriuo metu dėl asmeninių priežasčių galite pareikšti nesutikimą dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Nepaisant to, kiekvienu konkrečiu atveju galime atmesti tokį prašymą, nurodydami įtikinamas teisėtas priežastis, pateisinančias šių duomenų tvarkymą, kurios viršija jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai šie duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius interesus teisme.

Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Ši teisė reiškia, kad su Jumis susijusių duomenų tvarkymas ir naudojimas yra apribotas, todėl šiuos duomenis galime saugoti, tačiau negalime jų naudoti ar tvarkyti jokiu kitu būdu.

Ši teisė taikoma esant tam tikromis aplinkybėmis, t. y.:

 • jei ginčijate savo Asmens duomenų tikslumą. Tada duomenų tvarkymas tam tikrą laikotarpį ribojamas, kad agentūra galėtų patvirtinti Asmens duomenų tikslumą;
 • jei tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, bet vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • jei Asmens duomenų mums nebereikia I dalyje nurodytais tikslais, bet jums jie reikalingi norint pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius interesus teisme; ir
 • tais atvejais, kai nesutikote su duomenų tvarkymu, kuris grindžiamas teisėtais agentūros interesais, galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą tiek laiko, kiek reikia tam, jog patikrintume, ar galime tenkinti jūsų prašymą (t.y. tiek laiko, kurio reikia patikrinti, ar teisėtos agentūros priežastys yra svarbesnės už jūsų).

Teisė į Asmens duomenų perkeliamumą

Turite teisę gauti Asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu asmeniniam naudojimui arba prašyti pasidalinti minėtais duomenimis su jūsų pasirinkta trečiąja šalimi.

Ši teisė taikoma tik tiems Asmens duomenims, kuriuos mums tiesiogiai ar netiesiogiai pateikėte ir kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, ir jei toks duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu arba sutarties vykdymo pagrindu. Prašome atkreipti dėmesį į teisinius pagrindus, kuriais remiamės tvarkydami jūsų duomenis (šio pranešimo III dalyje), kad susipažintumėte, kada mūsų tvarkymas pagrįstas sutarties vykdymu ir kada sutikimu.

Teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kada duomenys tvarkomi tokio sutikimo pagrindu

Skaitykite šio Pranešimo III dalį tam, kad nustatytumėte, kokiais tikslais jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimo pagrindu.

Jei norite pasinaudoti kuria nors iš aukščiau išvardintų teisių, prašome susisiekti el. paštu [email protected]

VII. Duomenų saugojimo terminai

Jūsų Asmens duomenis saugome laikydamiesi taikomų teisinių duomenų saugojimo reikalavimų ir remdamiesi mūsų vidaus politika. Duomenų saugojimo terminai skirsis priklausomai nuo duomenų tipo ir tvarkymo tikslų.

Jūsų duomenys iš esmės bus saugomi visą mūsų sutartinių ir (arba) ikisutartinių santykių laikotarpį. Pasibaigus sutartiniams santykiams arba nuo paskutinio mūsų susisiekimo su jumis, jūsų duomenys bus archyvuojami 30 mėnesių.

VIII. Duomenų apsauga

Tam, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo praradimo arba sugadinimo ir kad užtikrintume jūsų Asmens duomenų tikslumą ir saugumą bei užkirstume kelią neteisėtai prieigai ar netinkamam naudojimui, naudojame įvairius metodus, tokius kaip ugniasienės, įsibrovimų aptikimo programinė įranga ir fizinės apsaugos procedūros. Jeigu manote, kad Svetainės ar bet kokių Asmens duomenų saugumas nėra užtikrinamas arba kad buvo pasitelkta neteisėta prieiga prie Svetainės ar jūsų Asmens duomenų, susisiekite el. paštu [email protected]

IX. Konfidencialumas

Atkreiptinas dėmesys, kad jūsų Asmens duomenis laikome griežtai konfidencialiais.

X. Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis perduodame į valstybes, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei, kurios neužtikrina tokio paties duomenų apsaugos lygio, koks yra užtikrinamas Europos Sąjungoje. Tačiau garantuojame, kad visi duomenų perdavimai atitinka taikomus teisinius reikalavimus (pavyzdžiui, tarp bendrovių yra sudaryti susitarimai su atitinkama sutartine apsauga). Jei norite sužinoti daugiau, kaip saugomi jūsų duomenys, arba pageidaujate gauti sutartinės apsaugos kopiją, susisiekite el. paštu [email protected].

XI. Slapukų („cookies“), kitų stebėjimo technologijų, socialinių tinklų ir socialinių tinklų įskiepių naudojimas

Norėdami sužinoti, kaip naudojame slapukus, žiūrėkite mūsų Slapukų politiką.

Mes taip pat renkame jūsų Asmens duomenis, jeigu sekate mus socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui, mūsų LinkedIn paskyrą) tam, kad geriau suprastume savo sekėjus ir sužinotume visuomenės nuomonę apie mūsų produktus ir teikiamas paslaugas. Tai, kas paminėta aukščiau, atliekama tik laikantis galiojančių įstatymų (pvz., jeigu mūsų prašote su jumis susisiekti arba, jei reikia, gavus konkretų jūsų sutikimą).

Socialiniai tinklai

UAB „Lion Communications Vilnius“ turi gerbėjų puslapį, kuriuo galite naudotis, arba įmonės paskyrą LinkedIn platformoje, kurioje galite apsilankyti. Kai lankotės mūsų įmonės puslapyje socialinių tinklų platformoje, UAB „Lion Communications Vilnius“, rinkdamas jūsų asmeninius duomenis, veikia kaip bendras duomenų valdytojas su minėta socialinių tinklų platforma. Daugiau apie bendrą duomenų valdymą su platformomis skaitykite šioje nuorodoje: LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Mes neturime jokios įtakos asmens duomenų rinkimui ar tvarkymui, kurį atlieka socialinių tinklų platformos. Daugiau apie tai, kaip „LinkedIn“ tvarko jūsų duomenis, skaitykite šioje nuorodoje: LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

XII. Pranešimas apie pakeitimus

Jeigu norėsime pakeisti šį Privatumo pranešimą, tuo atveju, jeigu per Svetainę pateikėte savo Asmens duomenis, mes, jei tai pagrįstai įmanoma, susisieksime su jumis ir informuosime apie naują Privatumo pranešimą, ir, esant tam tikromis aplinkybėmis, paprašysime jūsų sutikimo dėl numatytų pakeitimų. Kitomis aplinkybėmis apie bet kokius šio Privatumo pranešimo pakeitimus bus nedelsiant pranešta šiame puslapyje, todėl turėtumėte tikrinti, ar nėra kokių nors pakeitimų. Tolesnis naudojimasis Svetaine po Privatumo pranešimo pakeitimo reiškia, kad patvirtinate ir sutinkate su Asmens duomenų naudojimu pagal pakeistą Privatumo pranešimą.

Jei norite išsaugoti šį tekstą, pažymėkite visą pranešimą (pvz., kompiuterine pele) ir nukopijuokite-įklijuokite paspausdami ctrl-c.

XIII. KIta informacija

Jeigu manote, kad nesilaikome šio Privatumo pranešimo, arba jei turite klausimų, susijusių su šiuo Privatumo pranešimu, susisiekite su [email protected]. Taip pat galite pateikti oficialų skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/en/).

Atnaujinta: 2022-02-28